Employee Original 职工原创

论当代年轻人自我修养

作者: 雒美西
日期: 2020-08-04
浏览次数: 139

一曰慎独则心安

      自修之道,莫难于养心。心既知有善知有饿,而不能实用其力,以为善去恶,则谓之自欺。方寸之自欺与否,盖他人所不及知,而已独知之。故(大学)之诚意章,两言慎独。能慎独,则内省不疚,可以对天地质鬼神,断五行有不谦于心则馁之时。人无一内愧之事,则天君泰然,此心长快足宽平。是人生第一自强之道,第一寻乐之方。

       所谓自我修养,第一条(慎独)所谓孟子所云俯仰无愧于天地的境界,王阳明所讲我心光明亦复何言。暗淡的时候内心无愧,可以对天地质鬼神,内心没有一点羞愧,才是追求人生,平和/愉快之道。守身为自我养身之首。

二曰主敬则身强

       敬之一字,孔门持以教人,春秋士大夫亦常言之。至程朱则千言万语,不离此旨。内而专静纯一,外而整齐严肃,敬之功夫也。出门如见大宾,使民如承大祭,敬之气象也。修已以安百姓,笃恭而天下平,敬之效验也。程子谓:上下一于恭敬,则天地自位,万物自育,气无不和,四灵毕至,聪明睿智,皆由此出,以此事天飨帝。

       盖谓敬则无美不备也。吾谓敬字切近之效,尤在能固人肌肤之会,筋骸之束.庄敬日强,安肆日偷,皆自然之征应。虽有衰年病躯,一遇坛庙献祭之时,战阵危急之际,亦不觉神为之怵,气为之振。斯足知敬能使人身强矣。若人无众寡,事无大小,一一恭敬,不能懈慢,则身体之强健,又和疑乎?

       所谓敬,天下之事,无所谓大小,都应秉承着敬畏之心,屹立山峰而如临深渊。认真的对待每个人每件事,这就是敬的气象。天地自安本位,万物自己化育。一切美好之事随之即来。也会觉得精神为之一振,做到从里到外,从始至终,从内心深处到言谈举止的认真。

三曰求仁则人悦

       我与民物,其大本乃同出于一源。若但知私己,而不知仁民爱物,是于大本一源之道,已悖而失之矣。至于尊官厚禄,高居人上,则有拯民溺救民饥之责。读书学古,粗知大义,即有后知后觉之责。若但知自了,而不知教养庶汇,是于天之所以厚我者辜负大矣。

       所谓求仁则人悦,儒家讲 “民”为普通老百姓, “人”为受过良好教育的精英阶层,仁就是良好的精英行为,如果自己成事遍为小乘,帮助别人救死扶伤,和大家一起走遍为大乘。精英的责任是带领大家富有,造福你身边的人,因为自己命好成事并不是真正的仁,世间万物,广济天下苍生,当作理所应当的事,天下便心悦诚服,这便是责任。

四曰习劳则神钦

       凡人之情,莫不好逸恶劳,无论贵贱智愚老少,皆贪于逸而惮于劳,古今之所同也。人一日所着之衣所进之食,与一日所行之事所用之力相称,则旁人韪之,鬼神许之,以为彼自食其力也。古之圣君贤相,若汤之昧旦丕显,文王日晷不遑,周公夜以继日,坐以待旦,盖无时不以勤劳自历。无逸一篇,推之于勤则寿考,逸则夭王,历历不爽。为一身计,则必操习技艺,磨练筋骨,困知勉行,操心危率,而后可以增智慧,而长才识。为天下计,则必以己已溺,一夫不获,引为余辜。大禹之周乘四载,过门不入,墨子魔顶放踵,以利天下,皆极简以奉身,而及勤以救民,故荀子好称大禹/墨翟之行,以其勤劳也。军兴以来,没见人有一才一技能耐艰苦者,皆唾弃于人,见称于时。其绝无材技不惯劳苦这,皆唾弃于人时,饥冻就毙。是以君子欲为人所凭依,莫大于劳也。

       所谓劳则神钦,简单来讲,辛劳工作,就是神也会钦佩。年轻人要多做些工作,经常问问自己是否尽力了。我哪里做的不好,是否还能在多做一些,自食其力。古代圣明君主,贤德宰相,商汤通宵达旦工作,周文王无暇吃饭,周公废寝忘食,坐待天亮,时时以勤劳激励自己。努力到无能为力的时候,连神明也会青睐于你。

 论当代年轻人自我修养


关闭窗口】【打印
  • 信访邮箱
  • 0311-8098-2283
    地址:中国·河北·石家庄市桥西区新石中路377号
    Copyright ©2005 - 2013 河北交投土地开发整理有限公司
    犀牛云提供企业云服务